Princíp fungovania tepelného čerpadla

Technológia

V prípade, že sa Vám animácia nezobrazuje, klknite na okienko a po výzve povoľte Adobe Flash vo svojom prehliadači.

 

Tepelné čerpadlá zem-voda / voda-voda

Tepelné čerpadlá využívajúce ako zdroj tepla energiu obsiahnutú v zemi alebo v spodnej vode.

Vo výparníku (výmenníku tepla) dochádza k prenosu energie z primárneho média do chladiva. Chladivo získaním tepla z primárneho média prechádza do plynného stavu a prechádza do kompresoru, kde je stlačené a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) sa chladivo ochladí a prejde opäť do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou.

Hlbinný vrt

Plošný kolektor

Kolektor v jazere

Spodná voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú tepelnú energiu obsiahnutú v okolitom vzduchu.

Tieto tepelné čerpadlá sú určené pre umiestnenie vonku a je možné ich pripojiť na existujúci vykurovací systém s radiátormi. Tak získame kompletný vykurovací systém s vynikajúcimi vlastnosťami.

Funkcie tepelného čerpadla

K prenosu tepelnej energie zo vzduchu do chladiva dochádza vo výparníku. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Vo výparníku príjme chladivo energiu zo vzduchu a prejde do plynného stavu.

Vzniknutý plyn je vedený do kompresoru, kde je stlačený a tým sa ďalej zvýši jeho teplota.

Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátoru, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu.

Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventilu, kde sa ďalej zníži jeho tlak a teplota.

Tým dokončilo chladivo pri svojom obehu jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníku, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.

Ventilačné tepelné čerpadlá

Správna ventilácia, teda úplne hygienicky nezávadný vzduch vo vnútri budovy, je základnou požiadavkou na zdravé domáce prostredie. Pri riadenom vetraní s využitím tepla obsiahnutého vo vypúšťanom vzduchu (tzv. rekuperácia tepla) sa využíva energia obsiahnutá vo ventilačnom vzduchu, ktorý by bol inak bez úžitku vypustený von. Naviac sa pri rekuperácii využíva aj teplo generované vo vnútri budovy svietidlami, osobami či domácimi spotrebičmi.

Čerstvý vzduch sa do budovy privádza z vonku ventilačnými prieduchmi, ktoré je možné čistiť. Prietok vzduchu domom je zaistený buď pod dvermi alebo pomocou systému ventilačných otvorov. Teplý vzduch z miestností (odpadný ventilačný vzduch) je nasávaný do ventilačného systému. Ďalej je vedený do tepelného čerpadla, kde prebieha proces rekuperácie. Po prechode tepelným čerpadlom je vzduch vypúšťaný von. Ešte predtým však z neho v procese rekuperácie stačilo tepelné čerpadlo odobrať dostatok energie pre ohrev vody.

Popis funkcie

Vzduch z miestností s izbovou teplotou prechádza cez výparník, kde odovzdá svoju tepelnú energiu chladivu. Potom je ochladený vzduch vyfukovaný von do voľného priestoru.

Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Keď vstúpi do výparníku, kde získa energiu z teplého vzduchu z miestností, prejde chladivo do plynného stavu.

Vzniknutý plyn je vedený do kompresoru, kde je stlačený a tým sa ďalej zvýši jeho teplota.

Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátoru, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu.

Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventilu, kde sa ďalej zníži jeho tlak a teplota.

Tým dokončilo chladivo pri svojom obehu jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníku, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.